• English
 • Deutsch
 • YouTube
 • Facebook

Biofizika I. (FOK)

2022-2023

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2022.09.09.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.A jegyzőkönyvet a gyakorlat végén kell feltölteni a megadott honlapra.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Az intézeti órarend letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2022z.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli számonkérésnek tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével történik.

3.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

4.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2022z.pdf

Félévközi teljesítmény-értékelés

 • a félév során egyetlen tanulmányi ellenőrzésre kerül sor
 • formája: moodle teszt, maximum 30 perc, a gyakorlaton megírva
 • feladatok: vizsgareleváns számolási feladatok, ábraelemzés, elméleti kérdések
 • tartalom: az első két gyakorlati ciklus (vagyis az első 10 hét gyakorlatainak) anyaga + számolási feladatok
 • időpont: 11. oktatási hét  (november 14-18)
 • a tesztírás során a képlettár és számológép használható
 • elnyerhető bónusz:
 • FOK: az elérhető pontok legalább 60%-ának megszerzése esetén mentesség a két gyakorlati tétel egyike alól. Legalább 85%-ának elérése esetén mentesség a mérési adatok kiértékelése (Excel feladat) és a két gyakorlati tétel alól.
 • a bónusz elérése nem jelent jeles részjegyet az elengedett vizsgarészből, sem pedig önmagában sikeres vizsgát, hanem a számonkérés módja egyszerűsödik.
 • sikertelen vizsga esetén a bónusz elvész, tehát az ismétlővizsgán már a teljes kérdéssort meg kell válaszolnia a vizsgázónak
 • a teszt nem ismételhető vagy pótolható, megírására kizárólag a gyakorlat idejében, a saját csoportnál nyílik lehetőség
 • a feladatok megtekintésére a 12. héten van lehetőség a gyakorlatvezető jelenlétében, amennyiben erre a hallgató igényt tart

Vizsgák (FOK):

Csak szóbeli. A kérdéseket véletlen generálással kapja a vizsgázó részben az elméleti, részben a gyakorlati anyagból.
A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy  nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

A követleményrendszer letölthető innen

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Essentials of Dental Radiography and Radiology (Elsevier 2013)

Előadások

Előadások

1 Bevezetés a biofizikába, sugárzások jellemzése, elektromágneses spektrum (Dr. Schay Gusztáv) 2022.09.08. FOK_ea1_HU.pdf  
2 Geometriai optika: Fermat-elv, fénytörés, lencsék képalkotása, mikroszkóp (Dr. Schay Gusztáv) 2022.09.15. Geometric_optics_HU.pdf  
3 Hullámoptika: Huygens-elv, fényelhajlás, interferencia, lencsék felbontóképessége (Dr. Schay Gusztáv) 2022.09.22.  
4 Fényszóródás, abszorpció, visszaverődés, színlátás (Dr. Liliom Károly) 2022.09.29.  
5 Anyagszerkezet: atomok, molekulák, kristályok (Dr. Liliom Károly) 2022.10.06.  
6 Hőmérsékleti sugárzás, az emberi test emissziója, az infradiagnosztika alapjai (Dr. Schay Gusztáv) 2022.10.13.  
7 Lumineszcencia és alkalmazásai az orvostudományban (Dr. Liliom Károly) 2022.10.20.  
8 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazásai (Dr. Haluszka Dóra) 2022.10.27.  
9 Modern mikroszkópos technikák (Dr. Haluszka Dóra) 2022.11.03.  
10 A fény biológiai hatásai, orvosi alkalmazások (Dr. Haluszka Dóra) 2022.11.10.  
11 Röntgensugárzás előállítása, spektruma, kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Liliom Károly) 2022.11.17.  
12 Röntgendiagnosztikai módszerek (Dr. Liliom Károly) 2022.11.24.  
13 Magsugárzások jellemzői, az izotópos nyomjelzés (Dr. Liliom Károly) 2022.12.01.  
14 Magsugárzások klinikai alkalmazásai (Dr. Liliom Károly) 2022.12.08.  

Vizsga

Vizsga

A vizsgázónál legyen kéznél a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a vizsgáztatóknak. Személyazonosítás nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgahelyek számának növelésére nincs mód a vizsgaidőszak során.

A vizsga a gyakorlati jegyzőkönyvek anyagából készített Excel-feladattal keződik (beugró), majd két gyakorlati kérdés, azután két elméleti kérdés következik. Mindegyik újabb vizsgarészre csak az előző sikeres teljesítése után mehet a vizsgázó. Az összes kérdést a BIFILAB-ba épített kérdésgenerátorral kapják a vizsgázók. Mindhárom rész sikeres teljesítése után egy összesített érdemjegyet adunk. A teljes vizsga során használható segédeszközök: képlettár, papír, toll, nem-programozható számológép.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1 statisztika feladatok 1, 2  
2   Refraktometria: 18 további feladatok
3 8, 9, 54 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
4 25, 26 A Szem Optikája
5   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
6 19, 20  
7   Fényabszorpció
8 13, 14, 15 Nukleáris Alapmérés
9    
10 21, 22, 23 Feladatok Polarimetria.pdf
11   további feladaotok erősítő
12 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
13 37